SALES CATALOGUE NO. 1 FOR TAMCU UMWAGILIAJI - TUNDURU